Information on ERASMUS+ Programs

 תוכנית ERASMUS PLUS של האיחוד האירופאי ללימודים באירופה במלגה מלאה

 

תוכנית ארסמוס (Students University of Mobility the for Scheme Action Region European - ERASMUS) היא תוכנית חילופי 
הסטודנטים של האיחוד האירופי. התוכנית החדשה של האיחוד האירופי לחינוך, הדרכה, נוער וספורט לשנים 4141-4102 נקראת
+ ERASMUS תכנית ארסמוס+ מציעה לסטודנטים את האפשרות ללמוד וללמד במוסד להשכלה גבוהה במדינה אחרת. תקופת הניידות
מעניקה לסטודנטים כלים לשיפור יכולת הלימוד שלהם וכלים בינלאומיים לטובת הגברת יכולתם להשתלב בהצלחה בשוק העבודה לאחר סיום 
הלימודים.


תנאי קבלה :


• סטודנטים מן המניין שנה ב' ומעלה שהחלו את לימודיהם באוניברסיטת חיפה, בעלי ממוצע ציונים של מינימום 80.
• פטור במבחן הפסיכומטרי או סיום קורס אנגלית מתקדמים 2 המאפשרים לימודים באנגלית ברמה אקדמית.
• אישור החוג - אישור הלימודים במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים כפופה לאישור ראשי החוגים או יועצי BA / MA
בחוגים בהם לומד הסטודנט והסכמת החוג להכיר בקורסים שהסטודנט ילמד בחו"ל.
• עצמאות, אחריות, יחסי אנוש טובים ופתיחות ליצירת קשרים.
• ראיון אישי באנגלית.
• נכונות לייצג את אוניברסיטת חיפה.


מה צריך לעשות :


• לבחור מתוך הקול קורא את האוניברסיטה שרלוונטית לתחום לימודיכם (על פי תחומי הלימוד הרשומים). בנוסף 
ניתן להיכנס לאתרי האוניברסיטאות ולחפש תוכנית לימודים מתאימה וקורסים התואמים את תוכנית הלימודים של 
הסטודנט.
• אישור עקרוני מהחוג על תוכנית הלימודים המוצעת.
• מילוי טופס הרשמה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים על פי הפרסום בקול קורא במועד הנדרש

מלגות בין 750 יורו ל 850 יורו לחודש והוצאות טיסה יוענקו על ידי האיחוד האירופאי
לסטודנטים הנבחרים לתוכנית בשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018 לאחת מהאוניברסיטאות 
האירופאיות המופיעות בקול קורא.

* שימו לב : סטודנט שנבחר לתוכניות ממשיך לשלם שכ"ל לאוניברסיטת חיפה. הסטודנט ירכוש : כרטיס טיסה, ביטוח בריאות
כמקובל באוניברסיטת האם והאוניברסיטה המארחת, ויזה וציוד לימודי. המלגה מועברת על ידי האוניברסיטה המארחת .


לרשימת האוניברסיטאות והמלגות תחת ארסמוס+ לחץ כאן.


ההרשמה תסתיים בתאריך ה-10 בינואר 2017

 

טפסים חשובים:

טופס הרשמה

רשימת האוניברסיטאות אליהן ניתן לנסוע

הסכם למידה

Contact

 Lilach

Lilach Bareket
Director of International Partnerships
lbareket@univ.haifa.ac.il

erasmus

Contact

 Asher Best

Asher Kornblau

Coordinator for Immigrant Students
Telephone: +972-4-828-8316
Fax: +972-4-828-8240